Wednesday, 16 May 2012

1.0 Pengenalan penyelesaian masalah matematik.


Matematik ialah satu bidang ilmu yang melatih minda seseorang pelajar supaya dapat berfikir secara mantik dan bersistem dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.  Sifat Matematik secara tabiinya menggalakkan pembelajaran yang bermakna dan mencabar pemikiran.  Oleh itu, kita dapat rumuskan bahawa Matematik mempunyai keindahannya yang tersendiri kerana Matematik memerlukan pembuktian yang kukuh, penguasaan simbol yang efisien dan jitu, serta pertalian antara struktur-struktur Matematik yang berkaitan.  Justeru, kurikulum yang di ajar di sekolah seharusnya dapat menanam sifat ingin mengkaji dan mentafsir simbol-simbol Matematik yang abstrak kepada bentuk yang mudah agar dapat memberi keseronokan kepada pelajar untuk mempelajari mata pelajaran ini. Terdapat tiga aspek utama yang perlu diterapkan kedalam pemikiran pelajar tentang Matematik.  Aspek pertama ialah Matematik sebagai penaakulan.  Penaakulan di sini bermaksud pelajar-pelajar perlu membuat rumusan dan keputusan daripada input yang diterima.  Dua jenis  penaakulan yang lazim digunakan iaitu penaakulan induktif dan penaakulan deduktif.  Kedua, Matematik bukan sekadar alat untuk berfikir malah ia merupakan alat unutk menyampaikan idea dengan jelas dan tepat. Melalui Matematik, pelajar-pelajar dapat mempersembahkan idea-idea secara bertutur, menulis, melukis gambar atau  graf menggunakan bahan konkrit.  Ketiga, Matematik merupakan mata pelajaran yang memerlukan langkah-langkah yang tertentu. Oleh itu, penyelesaian masalah dapat menjana pemikiran 2pelajar yang bersistematik dan logik. Sistematik, kerana ia menjanakan cetusan pemikiran metodogikal mengikut langkah-langkah tertentu dan logik kerana ia memerlukan penyemakan untuk menentukan kemunasabahan sesuatu penyelesaian.

Kebolehan  menyelesaikan masalah matematik merujuk  kepada  kemampuan murid menyelesaikan masalah matematik  yang  merangkumi masalah  rutin  dan masalah bukan rutin. Menurut Aziz (2002), sekiranya penyelesaian  masalah hanya mengaplikasikan algoritma yang telah dipelajari, maka ia disebut sebagai masalah rutin. Manakala sekiranya seseorang  murid perlu  berfikir secara mendalam untuk mengaplikasikan konsep asas matematik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan, ia dinamakan  masalah  bukan rutin. Masalah yang berkait dengan kurikulum sekolah rendah lazimnya merupakan masalah rutin yang berbentuk masalah bersimbol dan masalah berayat (Ong & Yoong, 2003). Menurut Noor Azlan (1995), dalam sejarah perkembangan pendidikan matematik di Malaysia, kurikulum mata pelajaran itu telah  mengalami banyak  perubahan sejak merdeka hingga sekarang.  Kementerian Pelajaran Malaysia peka terhadap kualiti pengajaran dan  pembelajaran di bilik darjah. Banyak usaha telah dijalankan untuk meningkatkan mutu  pengajaran dan pembelajaran  matematik. Justeru, pihak kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pendekatan yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kebolehan murid dalam menyelesaikan masalah matematik. Bagi merealisasikan hasrat ini, penggunaan abakus telah diperkenalkan sebagai satu strategi untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah rendah. Penggunaan  abakus-aritmetik mental  dipercayai akan  meningkatkan kemahiran mengira  dan kebolehan menyelesaikan  masalah matematik dalam kalangan murid (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2000).
Dalam kaedah abakus-aritmetik mental, pembelajaran matematik menggunakan visual melalui manik-manik abakus, bunyi dan kemahiran psikomotor dengan gerakan jari pada abakus. Murid menjalankan pengiraan mental dengan wujudnya gambaran visual abakus di kepala  terlebih dahulu, kemudian  menggerakkan manik-manik abakus dalam mental seakan-akan menggerakkan manik abakus yang sebenar dengan jari. Kaedah mental ini telah menunjukkan murid tersebut berkebolehan mengira dengan sangat  pantas  dan tepat. Kajian  ini juga selaras dengan kajian oleh Hayashi (2000) dan Kawano (2000) di negara Jepun. Kaedah ini melibatkan murid secara aktif dan stimulasi otak dengan menjana kecerdasan minda untuk meningkatkan prestasi dan kebolehan menyelesaikan masalah matematik.
Kajian terkini oleh Hayashi (2000)  dan  Kawano (2000) juga menunjukkan bahawa kaedah abakus-aritmetik  mental dapat  mengembangkan otak kanan 86 Perbandingan Kebolehan Menyelesaikan Masalah Matematik murid. Biasanya, proses pengiraan berlaku di sebelah otak kiri manusia kerana notasi matematik diolah ke bentuk perkataan, manakala murid yang mempelajari abakus-aritmetik mental akan membayangkan imej abakus dalam otak kanannya. Murid tersebut tidak mengolahkan perkataan dalam pengiraan. Kajian ini telah dibuktikan  oleh  Kawano (2000) di Jepun yang telah  mengukur  gelombang otak murid  semasa menjalankan aritmetik mental menggunakan  alat electroencephalography (EEG).
Krampner (1994) telah menghebohkan kepentingan penggunaan abakus dalam artikelnya  yang bertajuk "Ancient Abacus: Elegant, Accurate, Fun to Operate: Bead Counting Still Counts in Computer Age". Alat  mengira  yang mudah ini telah menarik perhatian sedunia. Kim (2003) berpendapat bahawa negara-negara Asia seperti Singapura, Taiwan, China dan Jepun malah  Malaysia turut dipengaruhi  oleh arus penggunaan abakus. Banyak akademi swasta,  misalnyaAkademi Mental Aritmetik UCMAS, ALOHA dan TODAYS yang berasal dari negara China dan Taiwan telah tumbuh bagai cendawan di Malaysia. Mulai tahun 2005, abakus-aritmetik mental telah dimasukkan dalam kurikulum matematik tahun satu. Keberkesanan pelaksanaan  abakus-aritmetik mental ini akan  menjadi isu baru  yang akan menarik perhatian  masyarakat. Walaubagaimanapun, kajian keberkesanan abakus-aritmetik mental untuk meningkatkan kebolehan menyelesaikan masalah matematik di Malaysia masih kurang danamat perlu dilaksanakan.
Terdapat pelbagai model yang boleh dijadikan rujukan dalam proses penyelesaian masalah masalah terutamanya dalam mata pelajaran Matematik.  Walaubagaimana pun, sistem pendidikan Malaysia menggunakan model Polya sebagai rujukan untuk soalan berbentuk penyelesaian.  Oleh yang demikian, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kaedah dan keupayaan pelajar tingkatan 5 dalam menyelesaikan masalah  Matematik dalam tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik.  Kajian ini dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Baru Muar, Batu Pahat, Johor yang melibatkan 53 orang pelajar sebagai responden.  Alat kajian yang digunakan dalam kajian berbentuk soalan ujian yang berkaitan dengan tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik.  Sistem pemarkahan adaptasi Charles & Lester dan Woods (RECSAM,1996) digunakan untuk tujuan mengkaji tahap penguasaan pelajar dalam memproses maklumat Matematik yang diberikan.  Data yang diperolehi di analisis  dengan menggunakan perisian  SPSS 13.0. Nilai kebolehpercayaan alat kajian adalah  α = 0.95.  Hasil dapatan kajian menunjukkan sebilangan besar pelajar tidak mampu merangka kaedah penyelesaian dan lemah untuk mendapatkan jawapan yang tepat.  Kajian juga mendapati mereka lemah dalam penguasaan algoritma asas dalam Matematik ketika menyelesaikan masalah. 
Beberapa cadangan telah dikemukakan  agar para pendidik dapat memenuhi kemampuan kognitif pelajar dan meningkatkan keupayaan pelajar dalam menyelesaikan masalah Matematik. 

No comments:

Post a Comment